MON-FRI8AM - 7PMCALL US095-3232456
Nopparuj Tanapattarachaitat

Our Vision

“เป็นผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหรรมจากทุเรียน เน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล“สมัครตัวแทน

พันธกิจ

ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจแห่งความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุความสำเร็จนี้ องค์กรได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

 • จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตอบสนองกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอในราคาที่เป็นธรรม
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้าและบุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพ
 • พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
 • สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างบริษัทกับลูกค้าเป้าหมาย

 • เน้นสร้าง Brand Awarenedd ให้เป็นที่ รู้จักได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกและเกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • มีการกระจายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Website, Facebook, instagram ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและให้เป็นที่น่าเชื่อถือด้วย
 • กระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานครในเขตใหญ่ๆ โดยการรับตัวแทนจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ของเราเอง
 • บริหารธุรกิจให้มีกำไรขั้นต้นมากกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • ครอบครองส่วนแบ่งของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณให้ได้ 3% ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้มากที่สุด
 • สร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้บริโภค กระตุ้นให้เกิดการใช้ซ้ำและบอกต่อวัตถุประสงค์

 • ผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนึกรับผิดชอบในความปลอดภัยและความคุ้มค่ามากที่สุด
 • ทำการตลาดด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 • กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีแนวทางและมีประสิทธิภาพ095-3232456


ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อผิวชุ่มชื่นดูกระจ่างใส ผสมสารสกัดจากทุเรียน ทองคำ


Copyright 2018 by Durrianar.com All rights reserved.

สั่งซื้อสินค้า...คลิ้กเลย